நண்டு கனவில் வந்தால் என்ன பலன் - Askme

1 Answer

0 votes
by

 நண்டை கனவில் கண்டால் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடும்போது சற்று கவனம் வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கின்றது.

Subscribe to Askme - Recent questions and answers by Email
...